สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ บริษัทฯ จะให้การรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การรับประกันตัวเครื่อง envi มีผลบังคับเมื่อลูกค้าได้ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยนับวันที่ตามใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ซื้อวันแรก
 • ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือให้บริการซ่อมแซมตัวเครื่องในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้าหรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ
 • เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และแผงวงจรภายในเครื่อง envi และค่าแรงตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาซ่อมได้โดย
 1. ติดต่อ envi Contact Center 02-105-4259 หรือ
 2. นำสินค้าส่งซ่อมที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฯ
 • การคืนสินค้าหรือส่งซ่อมจะสามารถทำได้ในกรณีที่ envi code (รหัสใต้ตัวเครื่อง envi อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น)
 • ลูกค้าไม่ได้รับสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามการรับประกันนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอันตรายส่วนตัว หรือสินค้าเกิดความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการใช้สินค้านี้
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือ แก้ไขสินค้าได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้า รุ่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว

สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ตลับทรีทเม้นท์และเจลทรีทเม้นท์เป็นสินค้าที่ทางบริษัทไม่รับประกัน
 • สินค้าที่มีระยะเวลาเกินกำหนดการรับประกันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือจากการตรวจสอบประวัติการขาย
 • สินค้ามีสภาพผิดปกติและ/หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้าเนื่องมาจากการขนส่งของทางลูกค้า
 • สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน เช่น แตก,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขูดขีด , มีรอยถลอก หรือชิ้นส่วนบางส่วนหายไป เป็นต้น
 • มีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ เช่น สารเคมี หนู มด หรือแมลงอื่นๆ เป็นต้น
 • สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติเช่น ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟซ๊อต, ไฟกระชาก, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม, ไฟไหม้ เป็นต้น
 • สินค้ามีการดัดแปลงแก้ไขซ่อมแซมเอง
 • สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า /หรือ envi code มีรอยชำรุดเสียหาย, ฉีกขาด, หลุด, หาย, ลบ, เลือน, แก้ไขหรือเคลื่อนย้าย

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ envi contact center 02-105-4259 หรือ support@envithailand.com